loading...

طراحي و دكوراسيون مدرن با بهترين متريال

طراحي و دكوراسيون مدرن با بهترين متريال

بازدید : 6
11 زمان : 1399:2

معماري هزاره سوم: معماري سيال
معماري سيال سبك خاصي از معماري است كه در دو دهه اخير شا هد گرايش تعدادي از معماران به اين سبك منحصر به فرد و نوين از طراحي هستيم كه از آن به معماري سيال يا معماري خطي نام برده شده است

فرم اين سبك از معماري داري سه مشخصه هستند كه در زير به آن اشاره شده است
۱- فرم توپولوژيك:
شاخه اي از رياضيات كه قوانين حاكم بر شكلها و حجم ها را مورد بررسي قرار مي دهد را تو پولوژي گويند. در فرم طراحي معماري تو پولوژيك به عبارت ديگر براي بررسي فرم انها بايد از اصول توپولوژي استفاده كرد
در اين علم همه اشكال معمولي بلكه را ميتوان مورد مطالعه قرار تنها اشكال كلاسيك ومتعارف مانند صفحه كره رويه معمو لي مورد مطالعه نيستند شكلهايي مثل شكل حاصل از تقاطع چند خيابان، قوري ,كوزه و ….. را مورد مطالعه قرار مي دهند

در توپو لوژي مي توان در هر لحظه براي يك شكل حالتهاي متعددي را متصور شد و ميتوان آن حالت هارا در هر لحظه تعريف كرد مثلا اگر پروژه معروف موزه شكل يك كاغذ مچاله شده را به معرض نمايش ميگذارد توپولوژي بيان ميكند كه اين سطح مچاله شده همان مربع مستطيل يك كاغذ صاف است و مي توان ارتباط بين اين دو حالت از كاغذ را با فرمول هاي رياضي بيان كرد .

۲– استفاده گسترده از از ابزارآلات الكتريكي و ارتباطي
استفاده گسترده از از ابزارآلات الكتريكي و ارتباطي در پروژها با اين سبك طراحي به گونه اي كه اگر شخصي به يك ساختمان با اينگونه سبك معماري سيال وارد شده باشد احساس مي كند كه به يك دنياي مجازي وارد شده است مثلا با توجه به وضعيت رفتار اشخاص داخل ساختمان و تعداد آنها در ساختمان موزيك مناسبي كه توسط سنسورهاي الكتريكي كنترل مي شود پخش مسيگردد يا با دست زدن افراد به ديواره نازك يك نمايشگاه تصاوير گوناگوني به نمايش در مي آيد.
۳- از نرم افزارهاي پيشرفته
از نرم افزارهاي پيشرفتهسه بعدي سازي و ايجاد انيميشن در مقياسي وسيع براي طراحي همه اين پروژه ها استفاده مي شود به گونه اي كه طراحي ساخت و اجراي اين سا ختمان ها كه بدون اين نرم افزار ها غير ممكن است .

سبكي از معماري كه به موسيقي گرايش دارد و نوعي از معماري كه با عناصر انتزاعي اش مدام در حال تغيير است معماري سيال نام دارد و از ديدگاه ماركوس نواك كه معماري سيال در فضاي سايبر يك معماري فاقد ماده است.
ماركوس نواك جزو پيشگامان اين سبك از معماري است كه در زمينه طراحي محيط هاي هوشمند واقعي، مجازي و تركيبي با استفاده از تكنيك هاي الگوريتمي كار مي كند.
اين نكته را كه كه مانا را مي توان در نامانا پديد آورد، نقطه عطفي براي معماري سيال مي توان دانست.
معماري سيال سبكي معماري كه شكل و فرم آن وابسته به مخاطب خود مي باشد، در اين سبك از معماري يك محوطه از فضاي جديد به وجود مي آيد كه پارامتر اصلي برنامه ريزي فرامدرن، اصل سياليت است كه خود نيز بر پايه اصل ارتباطات بنا شده. مفهوم سياليت، ايجاد نزيك ترين و كوتاه ترين رابطه بين انسان و عوامل تشكيل دهنده فضا است و اين كوتاهي مسير در جنبه هاي زماني و مكاني خود اصلي است.
واين فضا در گذشته وجود نداشته است.
در معماري سيال انسان در درجه اول اهميت است و چرخش ها، انحنا و تغييراتي كه در اين معماري به چشم مي خورد در پاسخ گويي به عكس العمل فردي است كه در اين مكان قرار مي گيرند. معماري سيال نه تنها در پي سياليت در فرم و فضا است بلكه در عملكرد نيز جوياي اين مطلب مي باشد. اصل و سياسيت كلي معماري سيال بر پايه اصل ارتباطات بين عوامل تشكيل دهنده فضا با انسان بنا شده است.

در اين فضا آميخته شدن بعد چهارم (زمان) با فضا و عناصر سازنده آن به جاي فضا فرم هاي منطقي، پرسپكتيو و قانون جاذبه قرار گرفته شده است . . . توصيف فضاي سيال از جايي آغاز مي شود كه نقطه اي نياز به حركت داشته باشد. فضاي سيال مصنوع بشر بايد انچنان ويژگيهاي فضاي طبيعي را داشته باشدكه بدون محصور شدن، محدوده هايي متفاوت با فواصل نرم و ارتباطات سيال به وجود آورد.

طراحي داخلي خانه , طراحي لابي هتل , طراحي داخلي روف گاردن , طراحي رستوران سنتي , دكوراسيون ويترين مغازه , طراحي داخلي تجاري , شركت طراحي داخلي, طراحي داخلي مغازه , دكوراسيون داخلي صرافي , دكوراسيون داخلي طلا فروشي , دكوراسيون ويلا , طراحي دكوراسيون اداري , دكوراسيون داخلي هتل

معماري هزاره سوم: معماري سيال
معماري سيال سبك خاصي از معماري است كه در دو دهه اخير شا هد گرايش تعدادي از معماران به اين سبك منحصر به فرد و نوين از طراحي هستيم كه از آن به معماري سيال يا معماري خطي نام برده شده است

فرم اين سبك از معماري داري سه مشخصه هستند كه در زير به آن اشاره شده است
۱- فرم توپولوژيك:
شاخه اي از رياضيات كه قوانين حاكم بر شكلها و حجم ها را مورد بررسي قرار مي دهد را تو پولوژي گويند. در فرم طراحي معماري تو پولوژيك به عبارت ديگر براي بررسي فرم انها بايد از اصول توپولوژي استفاده كرد
در اين علم همه اشكال معمولي بلكه را ميتوان مورد مطالعه قرار تنها اشكال كلاسيك ومتعارف مانند صفحه كره رويه معمو لي مورد مطالعه نيستند شكلهايي مثل شكل حاصل از تقاطع چند خيابان، قوري ,كوزه و ….. را مورد مطالعه قرار مي دهند

در توپو لوژي مي توان در هر لحظه براي يك شكل حالتهاي متعددي را متصور شد و ميتوان آن حالت هارا در هر لحظه تعريف كرد مثلا اگر پروژه معروف موزه شكل يك كاغذ مچاله شده را به معرض نمايش ميگذارد توپولوژي بيان ميكند كه اين سطح مچاله شده همان مربع مستطيل يك كاغذ صاف است و مي توان ارتباط بين اين دو حالت از كاغذ را با فرمول هاي رياضي بيان كرد .

۲– استفاده گسترده از از ابزارآلات الكتريكي و ارتباطي
استفاده گسترده از از ابزارآلات الكتريكي و ارتباطي در پروژها با اين سبك طراحي به گونه اي كه اگر شخصي به يك ساختمان با اينگونه سبك معماري سيال وارد شده باشد احساس مي كند كه به يك دنياي مجازي وارد شده است مثلا با توجه به وضعيت رفتار اشخاص داخل ساختمان و تعداد آنها در ساختمان موزيك مناسبي كه توسط سنسورهاي الكتريكي كنترل مي شود پخش مسيگردد يا با دست زدن افراد به ديواره نازك يك نمايشگاه تصاوير گوناگوني به نمايش در مي آيد.
۳- از نرم افزارهاي پيشرفته
از نرم افزارهاي پيشرفتهسه بعدي سازي و ايجاد انيميشن در مقياسي وسيع براي طراحي همه اين پروژه ها استفاده مي شود به گونه اي كه طراحي ساخت و اجراي اين سا ختمان ها كه بدون اين نرم افزار ها غير ممكن است .

سبكي از معماري كه به موسيقي گرايش دارد و نوعي از معماري كه با عناصر انتزاعي اش مدام در حال تغيير است معماري سيال نام دارد و از ديدگاه ماركوس نواك كه معماري سيال در فضاي سايبر يك معماري فاقد ماده است.
ماركوس نواك جزو پيشگامان اين سبك از معماري است كه در زمينه طراحي محيط هاي هوشمند واقعي، مجازي و تركيبي با استفاده از تكنيك هاي الگوريتمي كار مي كند.
اين نكته را كه كه مانا را مي توان در نامانا پديد آورد، نقطه عطفي براي معماري سيال مي توان دانست.
معماري سيال سبكي معماري كه شكل و فرم آن وابسته به مخاطب خود مي باشد، در اين سبك از معماري يك محوطه از فضاي جديد به وجود مي آيد كه پارامتر اصلي برنامه ريزي فرامدرن، اصل سياليت است كه خود نيز بر پايه اصل ارتباطات بنا شده. مفهوم سياليت، ايجاد نزيك ترين و كوتاه ترين رابطه بين انسان و عوامل تشكيل دهنده فضا است و اين كوتاهي مسير در جنبه هاي زماني و مكاني خود اصلي است.
واين فضا در گذشته وجود نداشته است.
در معماري سيال انسان در درجه اول اهميت است و چرخش ها، انحنا و تغييراتي كه در اين معماري به چشم مي خورد در پاسخ گويي به عكس العمل فردي است كه در اين مكان قرار مي گيرند. معماري سيال نه تنها در پي سياليت در فرم و فضا است بلكه در عملكرد نيز جوياي اين مطلب مي باشد. اصل و سياسيت كلي معماري سيال بر پايه اصل ارتباطات بين عوامل تشكيل دهنده فضا با انسان بنا شده است.

در اين فضا آميخته شدن بعد چهارم (زمان) با فضا و عناصر سازنده آن به جاي فضا فرم هاي منطقي، پرسپكتيو و قانون جاذبه قرار گرفته شده است . . . توصيف فضاي سيال از جايي آغاز مي شود كه نقطه اي نياز به حركت داشته باشد. فضاي سيال مصنوع بشر بايد انچنان ويژگيهاي فضاي طبيعي را داشته باشدكه بدون محصور شدن، محدوده هايي متفاوت با فواصل نرم و ارتباطات سيال به وجود آورد.

طراحي داخلي خانه , طراحي لابي هتل , طراحي داخلي روف گاردن , طراحي رستوران سنتي , دكوراسيون ويترين مغازه , طراحي داخلي تجاري , شركت طراحي داخلي, طراحي داخلي مغازه , دكوراسيون داخلي صرافي , دكوراسيون داخلي طلا فروشي , دكوراسيون ويلا , طراحي دكوراسيون اداري , دكوراسيون داخلي هتل

نظرات این مطلب

تعداد صفحات : 0

درباره ما
موضوعات
آمار سایت
 • کل مطالب : 4
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 10
 • بازدید کننده امروز : 1
 • باردید دیروز : 0
 • بازدید کننده دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 11
 • بازدید ماه : 82
 • بازدید سال : 257
 • بازدید کلی : 257
 • <
  پیوندهای روزانه
  آرشیو
  اطلاعات کاربری
  نام کاربری :
  رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • خبر نامه


  معرفی وبلاگ به یک دوست


  ایمیل شما :

  ایمیل دوست شما :  کدهای اختصاصی